Staňte sa partnerom

Obchodné podmienky

Kúpu služby na našich internetových stránkach môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.
 

I. Objednávka

1. Spotrebiteľ objednáva služby predávajúceho prostredníctvom registračného on-line formulára na www.itapa.sk.

Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 108/2000 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail; fyzická a právnická osoba podnikateľ aj IČO, DIČ, počet kusov, dátum vystavenia objednávky, (objednávka prostredníctvom registračného on-line formulára tieto podmienky spĺňa automaticky).

Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z.z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe.

3. Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a spotrebiteľom. Od tohto termínu je objednávka pre spotrebiteľa záväzná.

4. Spotrebiteľ má právo stornovať objednávku bez poplatku, a to najneskôr 5 dní pred začiatkom konania podujatia. Pri storne objednávky menej ako 5 dní a viac ako 24 hodín pred dňom začatia podujatia je spotrebiteľovi účtovaný storno poplatok vo výške 50% zo štandardného poplatku aktuálneho podujatia. Spotrebiteľ si nemôže uplatniť storno objednávky 24 a menej hodín pred podujatím ako ani po podujatí. Objednávku je možné stornovať písomnou formou, e-mailom alebo telefonicky. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci spotrebiteľovi písomnou formou alebo e-mailom.
 

II. Cena a platobné podmienky

1. Cena služby je stanovená cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám i bez predchádzajúceho ohlásenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien. Platná cena služby bude vždy uvedená pri registračnom on-line formulári.

2. Spotrebiteľ uhrádza platbu prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho.

3. Poskytovateľom tejto služby je spoločnosť Direct Impact, s.r.o., Dunajská 25, 811 08 Bratislava, IČO: 35 833 637, DIČ: 2020286873, IČ DPH: SK2020286873

4. Číslo účtu poskytovateľa, na ktorý bude platba uhradená, je SK63 1100 0000 0026 2874 8355.


III. Preberanie služby

1. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi objednané a zaplatené služby (vstup na podujatie, informačné materiály, catering) počas konania podujatí ITAPA. 

2. V prípade, že organizácia podujatí tohto typu bude zakázaná, predávajúci si vyhradzuje právo zorganizovať podujatie formou online eventu.

3. V prípade neprebratia služby (nedostavenia sa na podujatie) spotrebiteľ nemá nárok na vrátenie uhradenej čiastky.

4. Predávajúci má právo v odôvodnených prípadoch, na ktoré nemá vplyv, zmeniť formát a čas konania podujatia.


IV. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny ceny. Pri zmene ceny predávajúci kontaktuje spotrebiteľa. Spotrebiteľ má právo pri takto upravených cenách objednávku stornovať.

2. Spotrebiteľ prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá spotrebiteľovi za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z.z v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

4. Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, listovú a elektronickú formu komunikácie. Uvedené formy komunikácií považujú obe strany za platní a záväzné pre obe zmluvné strany.
 

Tieto Obchodné podmienky vstupujú do platnosti 26.04.2017.

 

Nastavenie súborov cookies